سرور مجازی ویندوز خارج SSD

Windows SSD VPS 1
 • 1GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 20GB هارد
 • 1Core i7-6700 سی پی یو
Windows SSD VPS 2
 • 2GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 30GB هارد
 • 1Core i7-6700 سی پی یو
Windows SSD VPS 3
 • 3GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 40GB هارد
 • 2Core i7-6700 سی پی یو
Windows SSD VPS 4
 • 4GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 50GB هارد
 • 2Core i7-6700 سی پی یو
Windows SSD VPS 5
 • 6GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 60GB هارد
 • 3Core i7-6700 سی پی یو
Windows SSD VPS 6
 • 8GB رم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 80GB هارد
 • 4Core i7-6700 سی پی یو