گواهینامه SSL

گواهینامه SSL

گواهینامه استاندارد DV-SSL

وِیژه دامنه های معتبر.
برای یک دامنه.
امن کردن آدرس با www و بدون www.

گواهینامه OV-SSL

وِیژه دامنه های معتبر.
درج نام سازمان در گواهینامه.
برای یک دامنه.
امن کردن آدرس با www و بدون www.

گواهینامه DV-Wildcard-SSL

پوشش یک دامنه و تمامی زیر دامنه های ان به تعداد نامحدود.
امن کردن آدرس با www و بدون www.

گواهینامه EV شرکتی با نوار سبز ( Green Bar ) ویژه کلیه دامنه ها و IR


گواهینامه EV
برای یک دامنه
امن کردن آدرس با www و بدون www