نمایندگی هاست ویندوز خارج

نمایندگی ویندوز خارج Plesk1
 • 2GB فضای وب
 • 40GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز خارج Plesk2
 • 5GB فضای وب
 • 80GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز خارج Plesk3
 • 10GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز خارج Plesk4
 • 20GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز خارج Plesk5
 • 40GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی ویندوز خارج Plesk6
 • 60GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت