نمایندگی هاست لینوکس خارج

نمایندگی لینوکس خارج پلان 1
 • 2GB فضای وب
 • 40GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس خارج پلان 2
 • 5GB فضای وب
 • 80GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس خارج پلان 3
 • 10GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس خارج پلان 4
 • 20GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس خارج پلان 5
 • 40GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت
نمایندگی لینوکس خارج پلان 6
 • 60GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت