هاست لینوکس خارج

هاست لینوکس خارج LH-500MB
 • 500MB فضا
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس خارج LH-1GB
 • 1GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس خارج LH-2GB
 • 2GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 3 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس خارج LH-5GB
 • 5GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس خارج LH-10GB
 • 10GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 6 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس خارج LH-20GB
 • 20GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس خارج LH-50GB
 • 50GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات