هاست ویندوز پلسک ایران

Iran Windows Plesk 1
 • 100MB فضا
 • 8GB ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
Iran Windows Plesk 2
 • 500MB فضا
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
Iran Windows Plesk 3
 • 1GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
Iran Windows Plesk 4
 • 5GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
Iran Windows Plesk 5
 • 10GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 6 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
Iran Windows Plesk 6
 • 20GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
Iran Windows Plesk 7
 • 50GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات