هاست ویندوز پلسک ایران

هاست ویندوز ایران IWH-500MB
 • 500MB فضا
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست ویندوز ایران IWH-1GB
 • 1GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست ویندوز ایران IWH-5GB
 • 5GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست ویندوز ایران IWH-10GB
 • 10GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 6 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست ویندوز ایران IWH-20GB
 • 20GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست ویندوز ایران IWH-50GB
 • 50GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات