سرور اختصاصی ایران

آفر سرور اختصاصی ایران
16G-2620SAS
 • 2 * intel xeon E5-2620v2 Cpu
 • 16g Ram
 • 2*900Gb SAS Disk
16G-2620SSD
 • 2 * intel xeon E5-2620v2 Cpu
 • 16g Ram
 • 500Gb SSD Disk
32G-2620SAS
 • 2 * intel xeon E5-2620v2 Cpu
 • 32g Ram
 • 2*900Gb SAS Disk
32G-2620SSD
 • 2 * intel xeon E5-2620v2 Cpu
 • 32g Ram
 • 1T SSD Disk
64G-2620SAS
 • 2 * intel xeon E5-2620v2 Cpu
 • 64g Ram
 • 4*900Gb SAS Disk
64G-2620SSD
 • 2 * intel xeon E5-2620v2 Cpu
 • 64g Ram
 • 2*1T SSD Disk
128G-2620SAS
 • 2 * intel xeon E5-2620v2 Cpu
 • 128g Ram
 • 4*900Gb SAS Disk
128G-2620SSD
 • 2 * intel xeon E5-2620v2 Cpu
 • 128g Ram
 • 2*1T SSD Disk