سرور هتزنر

سری جدید سرورهای هتزنر

EX43

Intel® Core™ i5-12500
2x512 GB (Gen2)

 • 64GB DDR4 رم
AX41
 • AMD RYZEN 5 3600 پردازنده
 • 64GB DDR4 رم
 • 2x2 TB HDD دیسک
AX41-NVME
 • AMD RYZEN 5 3600 پردازنده
 • 64GB DDR4 رم
 • 2x512 GB NVMe دیسک
AX51
 • AMD RYZEN 7 3700x پردازنده
 • 64GB DDR4 ECC رم
 • 2x8 TB HDD دیسک
AX51-NVME
 • AMD RYZEN 7 3700x پردازنده
 • 64GB DDR4 ECC رم
 • 2x1 TB NVME دیسک
AX61-NVME
 • AMD RYZEN 9 3900x پردازنده
 • 128GB DDR4 ECC رم
 • 2x1.92 TB NVMe دیسک
AX101
 • AMD RYZEN 9 5750 پردازنده
 • 128GB DDR4 ECC RAM رم
 • 2x3.84 TB NVMe دیسک
PX62
 • Intel® Xeon® E-2176G پردازنده
 • 64GB DDR4 ECC RAM رم
 • 2x8 TB HDD دیسک
PX62-NVME
 • Intel® Xeon® E-2176G پردازنده
 • 64GB DDR4 ECC RAM رم
 • 2x960 GB NVMe دیسک
SX64
 • AMD Ryzen 5-3600 پردازنده
 • 64GB DDR4 ECC رم
 • 4x16 TB HDD دیسک
SX134
 • AMD Ryzen 7-3200 X پردازنده
 • 128GB DDR4 ECC RAM رم
 • 2x960GB-NVMe 10x16TB-HDD دیسک
SX294
 • Intel® Xeon® w-2145 پردازنده
 • 256GB DDR4 ECC RAM رم
 • 2x3.48TB-SSD 14x16TB-HDD دیسک