هاست دانلود

هاست دانلود پلان 1
 • 10GB فضای وب
 • 700GB ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست دانلود پلان 2
 • 25GB فضای وب
 • 1.2TB ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست دانلود پلان 3
 • 50GB فضای وب
 • 1.5TB ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست دانلود پلان 4
 • 100GB فضای وب
 • 3TB ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست دانلود پلان 5
 • 250GB فضای وب
 • 5TB ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست دانلود پلان 6
 • 500GB فضای وب
 • 8TB ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات