سرور اختصاصی آلمان

2600-16GB
 • Intel Core i7-2600 پردازنده
 • 16GB DDR3 رم
 • 2x3 TB HDD دیسک
3770-16GB
 • Intel Core i7-3770 پردازنده
 • 16GB DDR3 رم
 • 2x3 TB HDD دیسک
E3-1245-16GB
 • Intel Xeon E3-1245 پردازنده
 • 16GB DDR3 رم
 • 2x2 TB HDD دیسک
2600-32GB
 • Intel Core i7-2600 پردازنده
 • 32GB DDR3 رم
 • 2x2 TB HDD دیسک
1245V2-16GB
 • Intel Xeon E3-1245V2 پردازنده
 • 16GB DDR3 رم
 • 2x3 TB HDD دیسک
4770-32GB
 • Intel Core i7-4770 پردازنده
 • 32GB DDR3 رم
 • 2x2 TB HDD دیسک
E33124V3-32GB-SSD
 • Intel Xeon E3-1246V3 پردازنده
 • 32GB DDR3 رم
 • 2x240 GB SSD دیسک
E3-1246V3-32GB
 • Intel Xeon E3-1246V3 پردازنده
 • 32GB DDR3 رم
 • 2x2 TB HDD دیسک
4770-32GB-SSD
 • Intel Core i7-4770 پردازنده
 • 32GB DDR3 رم
 • 2x240 GB SSD دیسک
3930-64GB
 • Intel Core i7-3930 پردازنده
 • 64GB DDR3 رم
 • 2x2 TB HDD دیسک
E5-1650V2-64GB
 • Intel Xeon E5-1650v2 پردازنده
 • 64GB DDR3 رم
 • 2x2 TB HDD دیسک
E5-1650V2-64GB
 • Intel Xeon E5-1650v2 پردازنده
 • 64GB DDR3 رم
 • 2x240 GB SSD دیسک
E5-1650V2-128GB
 • Intel Xeon E5-1650v2 پردازنده
 • 128GB DDR3 رم
 • 2x2 TB HDD دیسک
آفر سرور اختصاصی Hetzner

مشخصات دلخواه