هاست بکاپ

هاست بکاپ پلان BH-100GB
 • 100GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست بکاپ پلان BH-10GB
 • 10GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست بکاپ پلان BH-50GB
 • 50GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست بکاپ پلان BH-5GB
 • 5GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست بکاپ پلان BH-20GB
 • 20GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
هاست بکاپ پلان BH-200GB
 • 200GB فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات