مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Iran Windows SSD VPS 1 -

رم : 1 گیگابایت
هارد : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 50 گیگابایتIran Windows SSD VPS 2 -

رم : 2 گیگابایت
هارد : 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 100 گیگابایتIran Windows SSD VPS 3 -

رم : 3 گیگابایت
هارد : 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 200 گیگابایتIran Windows SSD VPS 4 -

رم : 4 گیگابایت
هارد : 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 300 گیگابایتIran Windows SSD VPS 5 -

رم : 6 گیگابایت
هارد : 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 500 گیگابایتIran Windows SSD VPS 6 -

رم : 8 گیگابایت
هارد : 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 700 گیگابایتSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.229.119.29) وارد شده است.