مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Windows SSD VPS 1 -

رم : 1 گیگابایت
هارد : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 2 -

رم : 2 گیگابایت
هارد : 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 3 -

رم : 3 گیگابایت
هارد : 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 4 -

رم : 4 گیگابایت
هارد : 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 5 -

رم : 6 گیگابایت
هارد : 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودWindows SSD VPS 6 -

رم : 8 گیگابایت
هارد : 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.81) وارد شده است.