سرور مجازی لینوکس خارج SSD

Linux SSD VPS 1


 
50,000 تومان
ماهانه   1 گیگابایت
هارد : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود

رم

Linux SSD VPS 2


 
70,000 تومان
ماهانه   2 گیگابایت
هارد : 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود

رم

Linux SSD VPS 3


 
90,000 تومان
ماهانه   3 گیگابایت
هارد : 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود

رم

Linux SSD VPS 4


 
110,000 تومان
ماهانه   4 گیگابایت
هارد : 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود

رم

Linux SSD VPS 5


 
160,000 تومان
ماهانه   6 گیگابایت
هارد : 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود

رم

Linux SSD VPS 6


 
200,000 تومان
ماهانه   8 گیگابایت
هارد : 300 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود

رم