مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
BX10 -

 • هارد : 100GB

 • پهنای باند: 1TB

 • کانکشن همزمان : 10BX20 -

 • هارد : 500GB

 • پهنای باند: 2TB

 • کانکشن همزمان : 10BX30 -

 • هارد : 1TB

 • پهنای باند: 5TB

 • کانکشن همزمان : 10BX40 -

 • هارد : 2TB

 • پهنای باند: 10TB

 • کانکشن همزمان : 10BX50 -

 • هارد : 5TB

 • پهنای باند: 15TB

 • کانکشن همزمان : 10BX60 -

 • هارد : 10TB

 • پهنای باند: 20TB

 • کانکشن همزمان : 10Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.81) وارد شده است.