یافتن محصولات و سرویس ها


BX10

 • هارد : 100GB

 • پهنای باند: 1TB

 • کانکشن همزمان : 10


60,000 تومان ماهانه

BX20

 • هارد : 500GB

 • پهنای باند: 2TB

 • کانکشن همزمان : 10


100,000 تومان ماهانه

BX30

 • هارد : 1TB

 • پهنای باند: 5TB

 • کانکشن همزمان : 10


150,000 تومان ماهانه

BX40

 • هارد : 2TB

 • پهنای باند: 10TB

 • کانکشن همزمان : 10


200,000 تومان ماهانه

BX50

 • هارد : 5TB

 • پهنای باند: 15TB

 • کانکشن همزمان : 10


400,000 تومان ماهانه

BX60

 • هارد : 10TB

 • پهنای باند: 20TB

 • کانکشن همزمان : 10


700,000 تومان ماهانه