یافتن محصولات و سرویس ها


سرور مجازی ویندوز خارج پلان 1

رم : 1 گیگابایت
هارد : 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود


50,000 تومان ماهانه
125,000 تومان سه ماهه
250,000 تومان شش ماهه
500,000 تومان سالانه

سرور مجازی ویندوز خارج پلان 2

رم : 2 گیگابایت
هارد : 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود


70,000 تومان ماهانه
175,000 تومان سه ماهه
350,000 تومان شش ماهه
700,000 تومان سالانه

سرور مجازی ویندوز خارج پلان 3

رم : 3 گیگابایت
هارد : 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود


90,000 تومان ماهانه
225,000 تومان سه ماهه
450,000 تومان شش ماهه
900,000 تومان سالانه

سرور مجازی ویندوز خارج پلان 4

رم : 4 گیگابایت
هارد : 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود


110,000 تومان ماهانه
275,000 تومان سه ماهه
550,000 تومان شش ماهه
1,100,000 تومان سالانه

سرور مجازی ویندوز خارج پلان 5

رم : 6 گیگابایت
هارد : 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود


160,000 تومان ماهانه
400,000 تومان سه ماهه
800,000 تومان شش ماهه
1,600,000 تومان سالانه

سرور مجازی ویندوز خارج پلان 6

رم : 8 گیگابایت
هارد : 300 گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود


200,000 تومان ماهانه
500,000 تومان سه ماهه
1,000,000 تومان شش ماهه
2,000,000 تومان سالانه