مرحله 2
امکانات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

- نمایندگی ویندوز خارج Plesk4

محصول/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

انتخاب دامنه:
www.
www.
www. .
http://